Tìm hiểu Nghiệp vụ công tác đoàn thanh niên và vận động thanh niên cơ sở

1. Một số vấn đề chung về nhiệm vụ và nghiệp vụ giáo dục Đoàn

Cũng như những tổ chức chính trị- xã hội xác, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên, Hội Thanh niên là tập hợp đoàn viên- thanh niên vào tổ chức và chung tay thực hiện các phong trào xây dựng, phát triển quê hương, bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… Để làm được điều này, mỗi cán bộ Đoàn cần phải được trang bị những kỹ năng tối thiểu về công tác vận động thanh niên.

Theo đó, tuyền truyền, giáo dục là một trong những hoạt động hàng đầu của tổ chức đoàn. Hoạt động này hướng vào những nội dung cơ bản như giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục tinh thần quốc tế chân chính..

Mục đích của hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn là nhằm nâng cao nhận thức mọi mặt cho đoàn viên, thanh nhiên, giúp họ hình thành lý tưởng, nhân cách và tình cảm, hành dộng cách mạng, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh niên để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân và tổ chức đoàn giao phó.

Tìm hiểu Nghiệp vụ công tác đoàn thanh niên và vận động thanh niên cơ sở

Nhiệm vụ và nghiệp vụ giáo dục đoàn ngày càng được quan tâm và đẩy mạnh

Tuyên truyền giáo dục chính trị , tư tưởng, tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng hoạt động phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền và giáo dục truyền thống về chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đấu tranh kiên cường chống giặc ngoại xâm, tinh thần đoàn kết dân tôc, truyền thống đấu tranh kiên cường , lòng nhân ái, khoan dung, đức tính cần cù, sáng tạo và truyền thống của Đảng, của Đoàn, truyền thống của địa phương, keeys hợp tuyên truyền , giáo dục tinh hoa văn hóa thế giới.

Thực hiện tuyên truyền và giáo dục đạo đức, lối sống, tập trung vào tuyên truyền và giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng, lý tưởng cao đẹp của thanh niên Việt Nam. Đồng thời, tuyên truyền tinh thần quốc tế chân chính, chú trọng hơn trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh giao lưu và hợp tác quốc tế.

2. Một số mô hình và cách làm cụ thể để thực hiện tuyên truyền

  • Xây dựng đội tuyên truyền thanh niên

Đội tuyên truyền thanh niên là hình thức hoạt động của Đoàn thanh niên ở cơ sở, thông qua đó tổ chức đoàn thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin có định hướng về Đảng, Đoàn, về nhiệm vụ chính trị của địa phương đến đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân.

Nhiệm vụ chủ yếu của đội tuyên truyền thanh niên ở cơ sở là tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thông tin thời sự cập nhât, giáo dục, cổ vũ đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền.

Đội tuyên truyền có thể tổ chức hoạt động dưới một số hình thức như thông tin thời sự, chính sách trong các buổi sinh hoạt đoàn, sinh nhật đoàn, sinh hoạt thanh niên, kết hợp với văn nghệ cổ động, thong tin định kỳ thông qua hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn hay những phương tiện của đội.

  • Tổ chức hoạt động “ về nguồn”

“Về nguồn” được hiểu là về với nơi bắt đầu, nơi chứa đựng những giá trị lịch sử văn hóa cao đẹp, thiêng liêng. Trong nhiều năm gần đây, ‘về nguồn” thực sự trở thành một hoạt động, một phương thức giáo dục vừa hấp dẫn, vừa có hiệu quả, được đông đảo đoàn viên, thanh niên cũng như các em thiếu nhi yêu thích.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng Công tác đoàn và phong trào thanh niên

Thứ nhất, đổi mới tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên.

Tìm hiểu Nghiệp vụ công tác đoàn thanh niên và vận động thanh niên cơ sở

Đổi mới và tăng cường những hoạt động giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên

Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng cũng như tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng, Nhà nước, ngành Công an, Học viện CSND và Đoàn thanh niên các cấp phát động.

Thứ hai, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đoàn viên thanh niên.

Cần tiếp tục duy trì, đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Thi đua dạy tốt, tham mưu, phục vụ tốt” trong đoàn viên khối cán bộ, giáo viên và phong trào “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”.Bên cạnh đó, thực hiện phát động phong trào đoàn viên thanh niên xung kích đảm nhận các công trình, phần việc chuyên môn của đơn vị. Phối hợp với các đơn vị thường xuyên tổ chức các cuộc thi giáo viên giỏi, thi ngoại ngữ, tin học, các hội thi học tốt, thi học sinh giỏi trong cán bộ, sinh viên.

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, tăng cường lực lượng về cơ sở.

Trên đây là một số nét chính về Nghiệp vụ công tác đoàn thanh niên và vận động thanh niên cơ sở được ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên tổng hợp. Hi vọng bài viết đã đem đến chia sẻ hữu ích cho bạn đọc.

https://credit-n.ru/order/zaymyi-oneclickmoney.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *